Informații pentru cetățenii romani

Acte notariale

Important! Toate serviciile consulare la Consulatul României la Castellon de la Plana se prestează numai pe bază de programare prealabilă.

Programările se realizează pe portalul extern al SIMISC la www.econsulat.ro

 

Potrivit art. 18, alin.2 din Legea nr. 36/1995, oficiile consulare ale României din Spania îşi desfășoară activitatea notarială pe baza legii române și a înțelegerilor internaționale la care România este parte, precum și potrivit uzanțelor internaționale.

La cerere, se prestează cetăţenilor români aflaţi în Spania următoarele servicii notariale:

 1. redactarea de înscrisuri în vederea autentificării sau legalizării semnăturii;
 2. autentificarea înscrisurilor, cu excepția transmisiunilor imobiliare încheiate prin acte juridice între vii (se autentifică înscrisurile pentru care legea prevede expres forma autentică);
 3. legalizarea sigiliilor si a semnăturilor;
 4. darea de dată certă înscrisurilor prezentate de parti;
 5. certificarea unor fapte;
 6. legalizarea de copii de pe înscrisuri;
 7. efectuarea și legalizarea traducerilor;
 8. primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți;
 9. eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite.

AUTENTIFICAREA DE PROCURI SI DECLARATII

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare precum si declaratiile pe proprie raspundere, de luare in spatiu, de acceptare/renuntare la succesiune, de calatorie etc. se tehnoredactează la sediul oficiului consular.

Pentru a întocmi o procura este necesar ca solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi imputernicită (numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate).

Pentru autentificarea procurilor şi a declaraţiilor (atunci când este prevăzută forma autentică pentru declarații) și pentru legalizarea semnăturilor persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la sediul Consulatului şi să probeze identitatea şi calitatea de cetăţean român (cu un act de identitate valabil). Actele care conţin precizări neconforme cu legislaţia română, ordinea de drept sau siguranţa naţională nu pot fi autentifícate / legalizate.

În cazul actelor notariale supuse înscrierii în registrele naționale notariale administrate de către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale CNNARN-INFONOT (ex: procuri date pentru reprezentarea la dezbateri succesiuni, declarații de renunțare/neacceptare sau acceptare a succesiunii legale sau testamentare, etc.), ce cuprind opțiuni succesorale, cererea de întocmire a actului juridic de opțiune succesorală trebuie însoțită de următoarele acte justificative, în fotocopie, respectiv:

 • Certificatul de deces al autorului moștenirii;
 • Actele de stare civilă ale succesibilului/solicitantului pentru dovedirea capacității sale succesorale și a vocației generale la moștenire ( certificat de naștere, certificat de căsătorie etc);
 • Testamentul lăsat de către defunct în cazul în care vocația succesorală este testamentară;

Totodată în cazul procurilor date pentru încheierea unor de acte de dispoziție (ex. procuri de vânzare-cumpărare, schimb, donație, întreținere etc), precum și pentru încheierea unor acte de partaj, acte de alipire, dezmembrare, apartamentare, acte de ipotecă etc., este necesară prezentarea fotocopiei actului de proprietate din care rezultă dreptul deținut.

Astfel, procurile şi declaraţiile se semnează în faţa consulului, identificarea făcându-se cu un act romanesc valabil : paşaport, buletin, carte de identitate, iar, în cazul procurilor pentru obţinerea cărţii de identitate, solicitantul se poate identifica şi cu titlu de călătorie.

Autentificarea procurilor speciale prevăzute la art. 90 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile și completarile ulterioare, poate fi făcută de către oficiile consulare și la cererea persoanelor de origine română care au cetățenia romană sau statutul de apatrid, daca legile si reglementarile Regatului Spaniei nu prevad altfel.

Oficiile consulare ale României nu pot efectua operaţiuni notariale în ceea ce priveşte încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.

În ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (între care se numără şi România), procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii români pot fi autentificate, în limba română sau în limba statului de respectiv, de un notar local, urmând ca apoi să fie legalizate cu apostila prevăzută de Convenție de autorităţile competente ale statului respectiv. Documentele legalizate cu apostilă sunt valabile, în temeiul Convenţiei, pe teritoriul României, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Totuşi, dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română pentru a putea fi opozabil autorităţilor române.

În ţările cu care România a încheiat acorduri de asistenţă juridică în materie civilă, procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii români sunt recunoscute direct de autorităţile române, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Totuşi, dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română.

În ţările care nu sunt nici semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine şi nici ale unui acord bilateral de asistenţă juridică în materie civilă cu România, procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii români pot fi autentifícate / legalizate, în limba română sau în limba statului de respectiv, de un notar local, urmând ca apoi să fie legalizate de autorităţile competente ale statului respectiv şi supralegalizate de ambasada sau consulatul român din acel stat. Dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română pentru a putea fi opozabil autorităţilor române.

Autentificarea procurilor şi declaraţiilor (atunci când legea prevede forma autentică pentru declarații) și legalizarea declarațiilor, precum şi supralegalizarea acestora de către ambasadele şi consulatele României sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Procurile pentru încasarea pensiilor în România sunt scutite de taxe consulare şi sunt valabile o perioadă de 18 luni de la data autentificării.

Procurile şi declaraţiile necesare în cadrul procedurilor consulare de obţinere a paşapoartelor româneşti sau a certificatelor de stare civilă nu pot fi autentificate decât de oficiile consulare ale României (nu se aplică procedura legalizării cu Apostilă sau cea a supralegalizării administrative).

 

IMPORTANT !

Începând cu data de 06 octombrie 2016, sunt puse în aplicare noile reglementări privind condițiile de ieșire din România ale cetățenilor români minori, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 169 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 772, din 03 octombrie 2016).

Noul act normativ introduce o serie de măsuri de facilitare a circulației minorilor de cetățenie română la ieșirea de pe teritoriul României,  după cum urmează:

Potrivit noilor dispoziții legale:

La articolul 30 alineatul (1), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;

c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită singurautoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, precum şi datele de identitate a însoţitorului respectiv.”

Un alt aspect de noutate este reprezentat de introducerea la art. 30 din Legea nr. 248/2005 a alineatului 61 care prevede faptul că: „Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi d), declaraţia celuilalt părinte, declaraţia ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate la ieşirea din România, NU este necesară atunci când minorul cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în ţara de destinaţie se deplasează însoţit în condiţiile prezentului articol, în această ţară.”

 

 

LEGALIZARE COPII DE PE INSCRISURI

Pentru legalizarea copiilor de pe înscrisuri, persoanele interesate trebuie să se adreseze cu cerere și să prezinte, în mod obligatoriu, funcţionarului consulatului român înscrisul original a cărui copie se legalizează şi un document de identitate valabil.

 

LEGALIZARE TRADUCERE

Traducerile pot fi efectuate la oficiile consulare ale României din Spania cu plata taxelor consulare aferente conform prevederilor Legii nr. 198 / 2008 cu modificările și completările ulterioare.

Oficiile consulare ale României din Spania legalizează semnăturile traducătorilor autorizați de Ministerul Justiției din România înregistraţi în evidenţele acestora,în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1995 privind activitatea notarială și OM nr 233/C privind efectuarea traducerilor notariale.

 

NOTA: În cazul traducerilor efectuate de un traducător jurado din Spania, este nevoie de legalizarea semnaturii si a sigiliului acestuia de catre Ministerul spaniol al Afacerilor Externe și Cooperarii, urmand ca, ulterior, aceasta sa fie legalizata cu Apostila de la Haga, demers efectuat la Tribunalul Superior de Justitie. In acest caz, nu mai este nevoie de supralegalizarea consulatului.

Activitățile notariale prevăzute mai sus, care produc efecte juridice în România, pot fi îndeplinite, de catre oficiile consulare și la cererea persoanelor fizice sau juridice străine, în măsura în care legile și reglementările Regatului Spaniei sau acordurile bilaterale nu se opun.

Pentru legalizarea traducerii în limba română a unui document redactat într-o limbă străină, persoanele interesate trebuie să prezinte documentul în original, însoţit de traducerea în limba română şi de un document de identitate valabil.

Pentru legalizarea semnăturii pe un înscris, persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul ambasadei sau consulatului român cel mai apropiat, să semneze înscrisul în faţa consulului şi să prezinte un document de identitate valabil care să poarte semnătura titularului. Nu se poate legaliza semnătura pe contracte, acte de donaţie, acte de tranzacţie judiciară sau alte acte care vizează transmiterea de bunuri ori alte drepturi.

 

Legalizarea copiilor de pe înscrisuri, legalizarea traducerilor şi legalizarea semnăturii sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

 

Certificatul de ”inscripție consulară”

Certificatul de ”inscripție consulară”este documentul pe care oficiile consulare ale României îl eliberează, la cererea cetățenilor români, sub forma unui certificat în limba spaniolă care cuprinde toate datele de identificare din România ale titularului-solicitant și atestă fapul că acesta a fost înscris în evidențele oficiului consular.

Certificatul de ”inscripție consulară” este documentul folosit în Spania de cetățenii români în două situații: completarea dosarului pentru obținerea cetățeniei spaniole și încheierea căsătoriei în fața autorităților locale spaniole .

Pentru eliberarea atestatului solicitantul trebuie să se prezinte la Consulat personal.

Documente necesare, eliberate de autoritățile române, care se prezintă în original la consulat:

 • pașaportul românesc sau cartea românească de identitate valabile;
 • documentul de rezidență în Spania (NIE);
 • certificat de atestare a domiciliului cu statistica rezidențelor anterioare (”certificado histórico de empadronamiento”)

 

Atestatul de stare civilă și componența familiei

Atestatul de stare civilă și componența familiei este documentul pe care Consulatul României la Castellon îl eliberează, la cererea cetățenilor români, sub forma unui certificat în limba spaniolă care cuprinde toate datele de stare civilă înregistrate în registrele de stare civilă din România ale titularului și datele soțului, soției și copiilor acestuia.

Pentru eliberarea atestatului solicitantul trebuie să se prezinte la Consulat personal sau prin mandatar împuternicit cu procură autentificată de notar în România sau de un consul al României în străinătate. Dacă procura prin care se împuternicește un mandatar este autentificată de un notar public din Spania, aceasta trebuie să fie și apostilată în conformitate cu prevederile Convenției de la Haga din 5 oct. 1961 privind suprimarea obligației supralegalizării.

Documente necesare, eliberate de autoritățile române, care se prezintă în original la consulat:

 • pașaportul românesc sau cartea românească de identitate valabile;
 • certificatul de naștere al solicitantului;
 • certificatul de căsătorie al solicitantului (în cazul persoanelor căsătorite);
 • hotărârea de divorț a solicitantului (în cazul persoanelor divorțate);
 • certificatul de deces al soțului/soției (în cazul persoanelor văduve);
 • certificatele de naștere ale copiilor;
 • adeverinţa de stare civilă eliberată de primăria unde a fost înregistrată naşterea titularului atestatului.

Dacă documentația prezentată este corectă, atestatul de stare civilă și componența familiei se eliberează în aceași zi.

 

Platforma www.votstrainatate.ro pentru preînregistrare privind votul în străinătate – Alegeri prezidențiale 2019

30.07.2019

Începând cu 28 iulie 2019, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pune la dispoziția cetățenilor români din…

Ghişeul consular online - Consulatul la tine acasă prin www.econsulat.ro

07.03.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Spania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita toate…

Programul de lucru pentru vineri, 24 ianuarie 2020 (Ziua Unirii Principatelor Române), al Consulatului României la Castelló de la Plana

08.01.2020

Potrivit legislației române a muncii în vigoare, Consulatul României la Castelló de la Plana va fi închis în ziua de vineri, 24 …

REACTULALIZAT - Programul de lucru cu publicul în perioada 25 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020 al Consulatului României la Castelló de la Plana

18.12.2019

Potrivit legislației în vigoare, Consulatul României la Castelló de la Plana va fi ÎNCHIS în zilele de miercuri, 25 decembrie…
 • Pașapoarte sosite la Consulat
 • Campanie de informare a cetăţenilor care călătoresc în străinătate, în state cu diferite grade de risc